کسانی که دوست دارند این کافینت بسته شود

می توانند با حمایت از احداث یک کافه تریا

رای به تعطیلی کافی نت و باز کردن یک

کافی شاپ بدهند که به این صورت است

که می آیید به محل مغازه ما و درخواست چای و قهوه می نمایید

یا این که می پرسید ببخشید قهوه سرا کجاست؟

و من هم با فقط و تنها ده رای شغلم را عوض خواهم نمود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *